Reglementen

image001


image003


Dit huishoudelijk reglement is opgesteld met als basis de statuten der vereniging zoals neergelegd bij Notaris Aarts te Utrecht  geldend met ingang van  3 juni 1987 notarieel aangepast op 16 november1990.


A – Algemene bepalingen .


Artikel  a  1

         De trimclub is een activiteit van de vereniging Spel – Ontspanning – Beweging   ’87.

         De activiteiten zijn bestemd voor ( ex) hart- patiënten uit Utrecht en omgeving.

 

Artikel  a  2

          1. De vereniging stelt zich ten doel haar leden op een verantwoorde wijze  gelegenheid te bieden door middel van sport en spel hun conditie gunstig te  beïnvloeden.

          2. Het houden van vergaderingen ter bespreking van alle zaken die zich in het  verenigingsjaar voordoen.

 

Artikel  a  3 

          Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

 

Artikel  a  4 

          Het bestuur van de vereniging is als volgt samengesteld  :

          Een voorzitter, een secretaris, en een penningmeester.

                                                                                                                                                                           

           

Artikel  a  5

          Het bestuur wordt door de leden voor 1 jaar gekozen, zij zijn terstond herkiesbaar. Tegen kandidaten dienen te worden aangemeld uiterlijk 3 weken voor de jaarlijkse Algemene ledenvergadering.

 

Artikel  a  6

          Het bestuur vergadert zo dikwijls als nodig wordt geacht, doch minstens 1 maal per jaar. Op verzoek van tenminste 2 bestuursleden is het bestuur gehouden binnen een week een bestuursvergadering te beleggen.

 

Artikel  a  7 

          De voorzitter leidt de vergadering van het bestuur en de jaarvergadering van de leden.

          De secretaris voert de correspondentie, verzorgt het jaarverslag en notuleert bij vergaderingen.

          De penningmeester beheert de financiën, onder eind -verantwoordelijkheid van het bestuur. Controle vindt plaats door de kascontrolecommissie.

          De Algemene Ledenvergadering geeft al of niet zijn goedkeuring hieraan.

              B.    De leden

             

Artikel  b 1

          1. De vereniging kent 4 soorten leden: leden, ereleden, leden van verdienste en buitengewone leden.

          Leden die deelnemen aan de activiteiten dienen hiervoor toestemming te hebben van hun behandelend cardioloog om hieraan deel te mogen nemen.

          2. Buitengewone leden en leden van verdiensten kunnen op voorstel van het bestuur, of tenminste 5 stemgerechtigde leden, door een Algemene  Ledenvergadering met tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen worden  benoemd. Zij betalen geen contributie maar hebben dezelfde rechten als de leden.

        Aan leden van verdienste en buitengewone leden kunnen door het bestuur bepaalde voorrechten worden toegekend.

Artikel  b 2

          De leden zijn gehouden tot het betalen van contributie, die door de Alg. Ledenvergadering werd vastgesteld.

 

Artikel  b 3

          Beëindiging van het lidmaatschap kan mondeling ter kennis van het bestuur worden gebracht.

Aan verzoeken om terug betaling van de contributie zal in de regel niet worden voldaan. Alleen indien er sprake is van langdurige ziekte kan er een andere regeling worden toegepast. Zie hiervoor aanhangsel I van dit huishoudelijk reglement.

 

Artikel   b  4

          De kascontrole commissie valt onder de verantwoordelijkheid van de Algemene Leden Vergadering. Jaarlijks treedt er een lid af, met de mogelijkheid herkozen te worden.  

          De commissie controleert minstens een maal per jaar aan het einde van het verenigingsjaar de kasboeken en de daarop betrekking hebbende stukken. Zij brengt hiervan schriftelijk verslag uit aan de Algemene Leden vergadering.

 

Artikel  b 5

          Jaarlijks doch uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar vindt er een Algemene Ledenvergadering plaats. De leden, ereleden, leden van verdienste en bijzondere leden ontvangen tenminste 2 weken voor de vergadering hiervoor een uitnodiging met agenda.  Leden kunnen ook zelf agenda punten inbrengen, deze dienen minimaal 3 weken van te voren bij de secretaris ingebracht te worden.

 

Artikel    b  6

          Ieder lid kan zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie        

 

Artikel   b  7

 

          Tenminste 7 leden kunnen, mits met redenen omkleed, bij het bestuur een verzoek indienen tot het houden van een buitengewone Algemene Ledenvergadering.

          Het bestuur is verplicht hieraan binnen 3 weken gehoor te geven en een vergadering uit te schrijven.  

                                                                                                                                                           

                 C  Menu

 

Artikel   c  1

 

          Van elk lid wordt een calamiteiten lijst gevormd waarop vermeld wordt naast algemene gegevens als naam en adres e.d. de medische gegevens welke nodig  zouden kunnen zijn voor evt. hulpverleners. Dit dossier is iedere activiteiten avond beschikbaar.

 

Artikel    c  2

 

          Ieder lid heeft het recht een zo genaamde wils verklaring op te maken waaruit blijkt dat hij NIET gereanimeerd wil worden indien zich een calamiteit voordoet. Hij dient deze verklaring ondertekend kenbaar te maken bij het bestuur.

 

 

Artikel   c  3

          De Algemene Leden Vergadering kan het huishoudelijke reglement vaststellen c.q. aanpassen

 

Artikel  c 4     

          Het huishoudelijke reglement mag niet in strijd zijn met de wet of de statuten van de vereniging. 

                                                       

                                                                                                                                                              Opgemaakt 21 februari 2008

 

 

                 Aanhangsel  I  van het huishoudelijk reglement.

 

        A :Een lid wordt ziek voordat het kwartaal begint hij/zij dan gaat hij/zij contributie betalen in de volgende verhouding:

            Vangt hij/zij het sporten weer aan binnen 1 maand dan betaalt hij/zij het hele kwartaal.

            Vangt hij/zij het sporten weer aan na een maand  dan betaalt hij/zij 2 maanden =€ 30 

            Vangt hij/zij het sporten weer aan na 2 maanden  ziekte dan dient 1 maand te worden betaalt =€ 15 in het 

            eerstvolgende nieuwe kwartaal.

 

 

       B : Wordt een lid langdurig ziek lopende een betaald kwartaal en blijft hij/zij minstens 8 avonden aaneengesloten afwezig dan wordt 50% contributie voor het erop volgende kwartaal in mindering gebracht.

           

                                                                                      

         Contributie regeling nieuwe leden.

 

     Nieuwe leden mogen maximaal 2 gratis avonden mee doen om de sfeer te proeven. Daarna wordt een periode  betaald beginnend vanaf 1e avond als lid tot/met laatste dag van resp. mei c.q. december

 

 

         Tijdens de Alg. Leden Vergadering van 11 maart 2006 is dit voorstel aangenomen en op 13 maart aan een ieder uitgereikt.

 

Privacyverklaring

Dit is een privacyverklaring van Spel-Ontspanning-Beweging '87   hierna te noemen  S.O.B.’87 gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 40480798     

 

Deze privacyverklaring  omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Gebruik van persoonsgegevens

1.1    Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegeven van U indien u :

  (a) de website bezoekt; 

  (b) lid wordt;

  (c) bij een calamiteit per ambulance naar een ziekenhuis vervoerd wordt.


1.2    Wij verzamelen daarbij de volgende ( persoon)gegevens:

  (a) naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en lid sinds.

  (b) medische informatie zoals:   Aan welk ziekenhuis verbonden, naam behandelend Cardioloog , aard v/d aandoening en medicijn gebruik. 

1.3   Wij kunnen deze gegevens gebruiken om :                                                                  

A: Het lidmaatschap te effectueren;                                                                                        

B: contact met U op te nemen;                                                                                        

C: de dienstverlening te verbeteren.                                                                                        

                                                                                                

En  de gegevens onder 1.2(b) t.b.v subsidie aanvraag bij de Gemeente. (verplicht).                                 

tevens onder 1.2( c)  de gegevens betrekkende de medische informatie uitsluitend en alleen t.b.v. medisch personeel van de ambulance dienst en medisch specialisten.

2. Informatie, Wijziging, Correctie, Wissing, Overdracht en Bezwaar.             

2.1   U kunt contact opnemen met voorzitter S.O.B.’87 via Telefoonnummer 0614352694 en/of E-mail :         info@sob-87.nl  voor:                            

 (a)   meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van U verwerken;

 (b)   vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;                                                  

 (c)    Inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot U verwerken;                   

 (d)    correctie , beperking, wissing,  of overdracht van uw gegevens;                                 

 (e)    bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door S.O.B.’87     

3. Beveiliging van Uw gegevens

3.1    Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring  genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate    technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. Derden

4.1 Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:                                                   

  (a)   de gemeente Utrecht     ( verplicht i.v.m. subsidie verstrekking )                          

 Dit onderdeel betreft uw persoonlijke gegevens als naam, adres etc.                                    

  (b) ambulance personeel en ziekenhuis .  Dit onderdeel geldt uitsluitend en alleen voor uw medische gegevens bij een calamiteit.

4.2     Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website,   tenzij U daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent. (zie onder 2)

5. Bewaren van Uw gegevens

     Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. Wijzigingen privacyverklaring

6.1     Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig   te blijven raadplegen.

                            

 Utrecht   Datum:   1 mei 2018