Jaarvergadering


 Op deze pagina kunt u de notulen van de laatst gehouden Algemene Jaar Vergadering  nog eens rustig nalezen.


SPEL -  ONTSPANNING - BEWEGING.      

Notulen ledenvergadering 31-04-2022

Aanwezig: Ingrid Pruijssers - Hr. H.Lingeman - Hr. S.Vondenhoff - Mw. C.Huiding - Hr. H.Herremans - Hr. Th.Manten - Lisette Adams - Hr. R.Wilschut - Hr. W.v.d.Kallen - Hr. J.Ros - Hr. R.Klompenhouwer - Hr. Pang-Atjok - Hr. T.Hollenberg - Hr. W.Oudhof.

Afwezig met kennisgeving : Hr. J.Berends - Hr. W.Geurtsen - Hr T.Hahn - Mw. v.d.Hoeven - Hr. J.Jacobs - Hr. P.Vink - Hr. H.Wasser.

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken.

3. Notulen vergadering 2019

De notulen van 2019 zijn inmiddels verjaard (door Covid-19).

De notulen van de buitengewone ledenvergadering van 21 september 2021 worden in de ALV van 2023 behandeld.

4. Mededelingen van het bestuur

De ledenvergadering gaat akkoord met het voorstel van het bestuur Om Melissa Savetic weer toe te laten tot onze sportavonden, gelet op de huidige regelingen omtrent Covid-19. Deze zijn zo goed als verdwenen. Dus ook nu volgen wij weer de richtlijnen van het R.I.V.M. Sjaak gaat bij Melissa langs om haar hiervan op de hoogte te brengen.

Het bestuur vraagt de vergadering in te stemmen met de nieuwe statuten voor S.O.B'87 welke inmiddels door iedereen die dat wilde konden worden ingezien. Daarvan is ruim gebruik gemaakt. De leden gaan hiermee nu akkoord, zodat de laatste stap in dit proces, de gang naar de notaris , gezet kan worden.

Er ontstaat enige discussie over het vernieuwde Huishoudelijk Reglement. De Wim Oudhof meent hierin nog enkele hobbels of meningsverschillen te zien. Na telefonisch overleg tussen de voorzitter en Wim Oudhof is besloten dat zij het eens zijn over de inhoud maar op het gebied van de uitvoering van mening blijven verschillen.

Besloten is nu verder te gaan met de uitvoering en de uitreiking aan de leden. De voorzitter heeft, tijdens de vergadering, zijn waardering uitgesproken naar de naar de heren Wim Oudhof en Jan Berends voor hun inzet.

5. Financieel jaarverslag

De penningmeester Henk Lingeman geeft een toelichting op de jaarcijfers. Er zijn enkele aanpassingen gedaan ten opzichte van voorgaande jaren. Met name is er een beter inzicht in de reserveringen die gedaan worden ten behoeve van jubilea, aanschaf van sportmaterialen en vervanging van de AED.

6. Verslag kascontrole commissie

De heren Ton Hollenberg en Ronald Wilschut de verklaren de cijfers over 2021 te hebben ingezien en geen problemen/onjuistheden te hebben waargenomen. Zij vragen daarom het bestuur en de penningmeester decharge te verlenen. Hetgeen volmondig geschiedt.

De kascontrolecommissie bestond dit jaar uit de heren Ton Hollenberg en Ronald Wilschut en beide heren vinden het na 2 jaar welletjes en verzoeken anderen deze taak op zich te nemen. De nieuwe kascontrole commissie gaat bestaan uit: Corry Huiding en Rinus Klompenhouwer. Als reserve lid wordt Henk Herremans toegevoegd. Het bestuur dankt de penningmeester voor het gevoerde financiële beleid en de heren van de kascontrole commissie voor hun werk.

Koffie pauze.

7. Verkiezing bestuur

Zowel Sjaak, Ingrid en Henk stellen zich opnieuw verkiesbaar. Daar er zich geen kandidaten hebben gemeld worden zij onder dankzegging herkozen.

8. Begroting 2022

De penningmeester biedt de vergadering, mede namens het bestuur, de begroting aan voor 2022. Deze wordt met algemene stemmen aanvaard.

9. Vereniging jaarverslag

Maandag 03 jan 1e info leden over contributie betaling voor jan. tot juni 2022
Donderd 07 jan. Jaarlijkse controle AED
Maandag 11 jan Video bestuursvergadering.
Maandag 18 jan Reactie voorzitter op persconferentie van het kabinet.
Vrijdag 22 jan Onze secretaris Ingrid Pruijssers wordt vandaag 50 jaar !
woensdag 03 febr Reactie op persconferentie.
woensdag 24 febr Reactie op persconferentie
woensdag 24 maart Reactie op persconferentie
woensdag 14 april Reactie op persconferentie
donderd 15 april eHerkenning aangevraagd
donderd 06 mei Berichten over WBTR en aanpassing statuten
woensdag 12 mei Reactie op persconferentie en hoe nu verder
Donderd 13 mei Inventarisatie Corona vaccinaties binnen S.O.B.'87
woensdag 17 mei Reactie op persconferentie met heel goed nieuws
woensdag 19 mei Video bestuursvergadering
maandag 31 mei HERVATTING sportavonden
vrijdag 25 juni Voorstel statuten ingediend bij Vereniging voor Recht
maandag 28 juni Laatste sportavond 1e helft seizoen
maandag 5 juli Deelname bijeenkomst aangepast sporten bij sportUtrecht
Donderd 22 juli Gecorrigeerde statuten terug ontvangen nu klaar voor toetsing ALV
maandag 13 sept Bestuursvergadering
dinsd 21 sept Buiten gewone Algemene Leden Vergadering
woensd 29 sept Subsidie 2023 aangevraagd
maandag 15 okt Henk op cursus voor penningmeesters ( 15 okt - 1 nov - 8 nov en 15 nov)
medio dec Ingrid op cursus begeleiding hartfalen patiënten. Deze cursus is verzet naar een online cursus in verband met Corona
dinsd 14 dec Alle presentjes bezorgd door Henk, Ronald en Sjaak omdat er wegens Corona geen sportavonden worden gehouden.

10. Jubileum

We bestaan dit jaar 35 jaar ! En dus gaan we een feestje bouwen. We gaan dit vieren in Bowling centrum Bisonspoor in Maarssenbroek. Als datum is gekozen voor zaterdag 14 mei aanstaande. Wel is besloten dat zowel de leden als hun partner(s) gratis meegaan. Iedereen wordt verzocht zijn / haar opgave van wel of niet deelnemen uiterlijk maandag 11 april in te leveren.

11. Jubilarissen

Door Corona perikelen zijn wij niet toegekomen aan de huldiging van een aantal jubilarissen die al lange tijd lid zijn van S.O.B.'87, Voor wat betreft 2021 en 2022 zijn dit:
Ingrid Pruijssers, zij was in 2021 al 25 jaar lid van de club.
Kees van Brummelen die dit jaar 25 jaar lid is.
Daarnaast zijn Sjaak Vondenhoff 20 jaar lid en Wim Oudhof 15 jaar.

12. Rondvraag

Er zijn geen verdere vragen voor de rondvraag

13 Sluiting

Ronald heeft voor het bestuur en de beweegcoaches een zakje paaseitjes met hierbij de woorden van dank voor de geboden inzet.

Ton Hollenberg heeft voor hen allen ook nog en doosje heerlijke chocolade bonbons. ( wat een leuke traditie aan het worden is).

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn / haar aanwezigheid en prettige manier van vergaderen en wenst iedereen wel thuis, waarna de avond wordt besloten met het nuttigen van een gezamenlijk drankje en hapje hetgeen weer ouderwets gezellig was.

de Voorzitter de secretaris / notuliste
S. Vondenhoff I. Pruijssers