Terug naar HOME pagina

Terug naar pagina Algemeen

 

 

              Op deze pagina kunt u de notulen van de laatst gehouden Algemene Jaar Vergadering 

                                                            nog eens rustig nalezen.

 

 

                                       

sob '87

  


 

                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     SPEL -  ONTSPANNING - BEWEGING.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                  Notulen ledenvergadering   06-02-2020

 

Aanwezig:               Ingrid Pruijssers - J.Berends – S.Vondenhoff   – Mw. Adams - Mw. Huiding - Mw.v.d. Hoeven - H.Herremans –  Hr. Th. Manten

  Hr. R.Wilschut. - Hr. W. v.d. Kallen- Hr. Ros  - R. Klompenhouwer  - Hr. Pang-Atjok - Hr. lingeman -Hr. Hollenberg.

Afwezig met kennisgeving :  Hr. Vink-  -Hr.T. Hahn - Hr. J. Jacobs - Hr. W. Oudhof -  Hr. W. Geurtsen  - Mw. Savatic - 

       Hr. C. Elsendoorn ( ziek) - Hr. H. Wasser.

 

1 Opening.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom,         

  

2 Ingekomen stukken.

    Er is de vraag of de ALV in de toekomst op een dinsdag gehouden zou kunnen worden? Sommige leden kan nooit op donderdag

    Er is géén bezwaar tegen dus....in 2021 op Dinsdag !   

3 Notulen vergadering 2019

 De notulen van 2018 worden  goedgekeurd. Onder dank zegging  aan de notulist.

 Het verslag van deze ALV zal zo snel als mogelijk op onze website te lezen zijn en dat het hele jaar door, tot aan de nieuwe vergadering.

 

4. Mededelingen van het Bestuur.

  Er is op maandagavond 24 februari géén sportavond wegens onderhoud aan de vloer van de gymzaal.

 Op woensdag 12 februari is onze AED weer gecontroleerd en ge update.

                     

5 Financieel jaarverslag

Het financieel jaarverslag wordt door de penningmeester toegelicht,.

 Ook de subsidie 2020 is reeds gestort op  onze rekening.

De grootste kostenposten zijn: Begeleiding -Zaalhuur en de AED.       Het bestuur gaat overleggen om wat nieuw materiaal aan te schaffen

omdat we wat meer reserves hebben, welke hier nu mooi aan kunnen besteden.

Dan is nu het moment aangebroken :  We nemen afscheid van Jan als penningmeester. De voorzitter dankt hem voor de jaren waarin prettig samengewerkt is, ook als bestuurslid.

Het bestuur heft ook aan Mw. Berends haar dank uitgesproken dit gepaard gaande met een bosje bloemen. Zonder steun van het thuisfront

is dit werk een stuk lastiger vol te houden.

6.    Verslag kascontrolecommissie.

    De kascontrole commissie bestond dit jaar uit de heren Manten en Hollenberg.   De heer Manten brengt verslag uit en leest de volgende verklaring voor

    "de kascontrole commissie verklaart schriftelijke stukken te hebben ingezien en verklaren geen problemen of onjuistheden te hebben opgemerkt in de jaarrekening"

     Zij vragen de leden om het bestuur Decharge te verlenen. Hetgeen volmondig geschied. Het bestuur bedankt de penningmeester voor het gevoerde financiële beleid.

    En de kascontrolecommissie voor hun werk. De nieuwe kascontrolecommissie gaat bestaan uit: De heren Hollenberg en Wilschut.  Reserve is de heer Klompenhouwer.

 

 

7   Verkiezing Bestuur.

       Zowel Sjaak als Ingrid stellen  zich opnieuw beschikbaar voor weer een jaar. Jan stopt als penningmeester,

        Henk Lingeman wordt voorgedragen als onze nieuwe penningmeester en bestuurslid.  Onder applaus wordt dit door de vergadering gesteund.       

                                                                 

         

                                                                               KOFFIE pauze

 8    Begroting 2020

         De begroting voor 2020 wordt door de nieuwe penningmeester Henk Lingeman gepresenteerd, zijn eerste officiële daad als nieuwe penningmeester.

         Zijn begroting wordt goedgekeurd en aangenomen, met o.a. het voorstel om nu wat nieuw spel materiaal aan te gaan schaffen.

 

9      Vereniging jaarverslag.

 

        De voorzitter haalt enige punten hieruit om een kort inzicht te bieden aan het doen en laten  van de vereniging.   Het volledige verslag volgt hieronder.

          7 -jan.                       Opening seizoen  2019

          9 - jan                     Bijeenkomst Hart & Vaatcafe in het UMC                            

          14 jan                       Herhalingscursus Lucién reanimatie & AED.

           16 jan.                      Jaarlijkse controle  AED

          28  jan..                     Bestuursvergadering

           7  febr.                     Algemen Leden Vergadering               

          18 maart                    Aanslag tram in Utrecht. Daarom geen sportavond.! 

           26  maart                  Medewerking S.O.B.'87 leden aan R.O.C.  opleiding beweegcoach

          14 mei                      Nogmaals medewerking aan R.O.C.

          15 mei                      Hendrik  Makhanlal     overleden !

          22 mei                      200 nieuwe flyers laten drukken        Mooi dat ze zijn geworden !

         27 mei                        Statigere Heleen de Rijke op bezoek     

           17  juni                    Statigere  Heleen de Rijke  nogmaals op bezoek voor een training           

           24     juni                 Laatste sportavond van de 1e helft van 2019  

           3  sept                     Start nieuwe seizoen  2019 -2020

            3 sept                      Bestuursvergadering

             10 sept.                 Mw.  Marieke  v.d. Hoeven is lid geworden van S.O.B.'87

             19 nov.                  Netwerk bijeenkomst Sport Utrecht in stadion Galgewaard

              7  nov.                   Sjaak op herhalingscursus  reanimatie & AED

              10  dec.                 Nieuw medewerking R.O.C. opleiding    beweegcoaches

              23 dec.                  Uitreiking Kerstsurprise.    

             30 dec                    Laatste sportavond in 2019    

 

           10.   Rondvraag.    

                 Henk Herremans

                Henk bedankt het bestuur voor hun inzet.

                Hr. Wilschut

                Geeft aan wat meer evenwicht/balans oefeningen te krijgen omdat het bij eenieder wat minder wordt.

                Hr. Hollenberg          

                Geeft aan lid te willen blijven en weer spoedig terug te keren in de gymzaal.

                Toelichting voorzitter:   Bovenstaande geldt ook voor de heer v. Brummelen.

10   Sluiting.

 

         De voorzitter  bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en prettige manier van vergaderen en wenst   

         een ieder wel thuis,waarna de avond wordt besloten met het nuttigen van een gezamenlijk

        drankje en hapje hetgeen erg gezellig was.